top of page

کسب و کار

برنامه های مهاجرت تجاری فدرال

چندین برنامه مهاجرت تجاری فدرال وجود دارد که متناسب با مهارت ها و تجربه افراد تجاری موفقی است که می خواهند در هر استانی به جز کبک ساکن شوند.

را

برنامه های نامزد استانی (PNP) برای تجارت

هر استان و منطقه PNP خود را اجرا می کند و بسیاری از آنها جریان هایی برای نامزدهای با تجربه کارآفرینی یا مدیریت دارند. معیارهای واجد شرایط بودن و روش درخواست برای هر جریان PNP متفاوت است، اما متقاضیان موفق یک نامزدی استانی دریافت خواهند کرد. این نامزدی به متقاضی اجازه می دهد تا درخواستی برای روابط عمومی در سطح فدرال ارائه دهد.

bottom of page