top of page

برنامه های مراقب

خلبان ارائه دهنده مراقبت از کودک در منزل

این برنامه برای کارگران با تجربه به عنوان ارائه دهندگان مراقبت از کودکان در خانه (NOC 4411) است که می خواهند با مجوز کار موقت به کانادا بیایند و در نهایت برای PR درخواست دهند.

را

خلبان کارگر پشتیبانی خانه

این برنامه برای کارگران با تجربه به عنوان کارگران پشتیبانی خانگی (NOC 4412) است که می خواهند با مجوز کار موقت به کانادا بیایند و در نهایت برای PR درخواست دهند.

را

را

bottom of page