top of page

برنامه های خوداشتغالی

برنامه خوداشتغال فدرال

این برنامه از متقاضیان می‌خواهد که دو سال تجربه کاری مرتبط در رشته خود داشته باشند تا ثابت کند که می‌توانند در هر استان کانادا به جز کبک به صورت آزاد شغلی داشته باشند.

برنامه های استانی نامزدی (PNP) برای کارگران خوداشتغال

اگر می‌خواهید در یک استان مستقر شوید، می‌توانید تحت جریان خوداشتغالی PNP آن‌ها درخواست دهید. هر استان و منطقه دارای شرایط واجد شرایط بودن و معیارهای انتخاب متفاوت است.

bottom of page