top of page

مطالعه

موسسات آموزشی تعیین شده

برای تحصیل در کانادا، دانش آموزان باید در یک موسسه آموزشی تعیین شده (DLI) شرکت کنند. قبل از درخواست، با وب سایت دولت کانادا مشورت کنید تا ببینید آیا موسسه شما به عنوان DLI فهرست شده است یا خیر.

را

سطوح مطالعه

کانادا دارای سیستم آموزشی پیچیده ای است که شامل آموزش ابتدایی، متوسطه و بعد از متوسطه می شود.

را

نامه پذیرش

درخواست مجوز تحصیلی نیاز به نامه پذیرش دارد که بیان می کند یک فرد در یک برنامه تحصیلی پذیرفته شده است.

را

امتناع و تجدید نظر

در صورتی که درخواستی فاقد اطلاعات باشد یا الزامات برنامه را برآورده نکند، درخواست رد خواهد شد. با این حال، برخی از ردها قابل تجدید نظر هستند.

bottom of page